Utmaningar och ljusglimtar

År 2020 var utvecklingens, innovationernas och insikternas år på stiftelsens tre museer. Trots att coronapandemin tvingade till begränsad eller avstannad verksamhet i Sibeliusmuseum, Ett hem och Casa Haartman, lyfter museiledningen också fram välbesökta utställningar, lyckade samarbetsprojekt och slutsålda Sibbe Live!-konserter.

Att kulturbranschen drabbades hårt av coronaåret 2020 har knappast undgått någon. Ovisshet och snabb förändring i direktiv och rekommendationer utmanade planeringen och framförhållningen i Sibeliusmuseum, Ett hem och Casa Haartman. Öppethållningstiderna bantades ner vilket i Sibeliusmuseum innebar 651 öppna timmar fördelat på 150 dagar, jämfört med 1 518 timmar på 280 dagar år 2019. Besökarantalet landade på 2 773, jämfört med 6 824 året innan. Ett hem hade ett ännu dystrare 2020 med avkortade öppethållningstider i juni, augusti och september. Casa Haartman var stängt hela året.

Musei­personalen kavlade upp ärmarna och gjorde vad som krävdes för att vi skulle kunna hålla öppet under trygga omständig­heter.

          – Trots ett tufft och på alla sätt annorlunda år, med nya arbetsuppgifter och ruckade rutiner, bestod året också av ljusglimtar. Museipersonalen kavlade upp ärmarna och gjorde vad som krävdes för att vi skulle kunna hålla öppet under trygga omständigheter. Vi arbetade tillsammans mot det gemensamma målet att få fortsätta erbjuda musik- och kulturupplevelser när de kanske behövs som mest, säger Unna Toropainen, intendent och museipedagog på Sibeliusmuseum.

          – Vi utmanade oss själva digitalt och erbjöd bland annat virtuella berättelser från museet Ett hem då pandemin tvingade oss till stängning i december. Vi samarbetade också aktivt med andra museer och kulturinstitutioner under året, tillägger Ulrika Grägg, intendent för Ett hem, Casa Haartman och stiftelsens samlingar.

Museiintendenterna Unna Toropainen och Ulrika Grägg.

Nytt på Sibeliusmuseum

Det museala verksamhetsåret 2020 inleddes optimistiskt med två nya utställningar på Sibeliusmuseum. I januari bjöds press, branschfolk och beslutsfattare in till invigningen av museets nya utställning, tillägnad privatpersonen Jean Sibelius.

          – Vår personal, museiambassadörerna, museipedagogiska föreningen och besökarna medverkade i utformandet av utställningen Sibelius – the one and only. Ett återkommande önskemål var kortare texter och flera bilder och ljudinslag. Utställningen togs väl emot av museibesökarna som var nästan 60 procent flera i januari och februari än under samma tid år 2019, säger Toropainen.

Musei­besökarna var nästan 60 procent flera i januari och februari än under samma tid år 2019.

I och med att museets tidigare Sibelius-utställning flyttade ut ur det s.k. Sibeliusrummet stod det nu ledigt. Grägg beslöt att ta in en redan färdig utställning till museet, producerad av Stiftelsen Pro Artibus.

          – Pro Artibus ambulerande utställning Eric Adlercreutz – Arkitektens penna möter pappret visades i Sibeliusrummet fram till utgången av år 2020. Det här blev startskottet för en ny utställningsera i museet, i form av kortare, tillfälliga specialutställningar. I anknytning till utställningen arrangerades också teckningsverkstäder för skolbarn och -ungdomar, även de i samarbete med Pro Artibus, berättar Grägg. 

Inkluderande digitalt

Sibeliusmuseums framåtsträvanden år 2020 syntes också bakom kulisserna. Museet digitaliserade sina samlingar och gick med i den internationella satsningen Time Machine. Projektet uppmanar kulturinstitutioner, arkiv, universitet med flera att aktivt bevara men också utnyttja äldre källmaterial digitalt. Stiftelsens tre museer tog också i bruk Museiförbundets samlingshanteringsprogram Museum+ , som förenar museernas databaser i en och samma tjänst.

          – År 2020 aktiverades även museernas sociala medier för att främja kommunikationen med besökare och följare, inte minst på grund av de begränsade öppethållningstiderna. Då coronaläget tvingade Ett hem att hålla stängt i december ordnades istället virtuellt berättande om julfirandet hos familjen Jacobsson. Sekelskifteshemmet och jultraditionerna visades upp på Facebook och Instagram av museiguide Henrika Solin. Satsningar som den här gav utdelning genom flera nya följare i sociala medier, berättar Helena Nylund, kommunikationsansvarig på Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Museet Ett hem på Biskopsgatan 14.

Att ge och få

Stiftelsens tre museer mottar årligen donationer från privatpersoner, föreningar och institutioner. Casa Haartmans samlingar växte år 2020 i form av en porträttdonation av Annelie Hannelius och hennes syskon, föreställande deras mor Irma Furstenborg-Hannelius (f. 1915). Porträttet är målat av Axel Haartman – familjevän till släkten Furstenborg-Hannelius.

Stiftelsens konstsamling utökades under året med ett tiotal verk av bland annat Mikko CarlstedtKarl Ingelius och Yrjö Liipola, donerade ur Kristina Fagerlunds dödsbo.

          – Stiftelsen för Åbo Akademi lånade också frikostigt ut verk ur sina samlingar under året. År 2020 visades bland annat tio av stiftelsens målningar på finska konstverksföreningens utställning i Tavastehus, samt ett konstverk av Magnus Enckell på Ateneum i Helsingfors, tillägger Grägg.

Sibbe Live! lockade

Genom konsert­serien kunde vi erbjuda tiotals musiker arbete och publiken fick en paus från de rådande omständig­heterna.

Trots 11 avbokade konserter och en halvering av salens sittplatser, hade Sibeliusmuseums konsertserie Sibbe Live! ett framgångsrikt år. Veckovisa pressmeddelanden om den aktuella konserten gav ökad medial synlighet särskilt på finskspråkigt håll och marknadsföring i sociala medier resulterade i ytterligare spridning. Konserter sålde slut och de närvarande uppskattade den fristad musiken kunde erbjuda från omvärlden. Under året besökte 1 033 personer Sibbe Live!, jämfört med 1 652 år 2019.

          – Sibbe Live! fyllde en särskilt viktig funktion coronaåret 2020. Genom konsertserien kunde vi erbjuda tiotals musiker arbete och publiken fick en paus från de rådande omständigheterna. Vi anpassade verksamheten enligt coronarestriktionerna, vilket bland annat innebar full fokus på artister bosatta i Finland, säger Toropainen.

Kort framförhållning och flexibilitet gällde också Sibeliusmuseums konsertverksamhet. Toropainen berättar om hur kompositör Pertti Jalava skulle framföra en kompositionskonsert i Sibbe Live!, men att coronaläget satte hinder för den ursprungliga planen. Istället för att ställa in konserten erbjöd Jalava i sista minut ett annat musikaliskt programnummer.

          – Pertti satte ihop sitt gamla jazzband Peppe Jalava Band som övade upp och framförde en flera år gammal repertoar för publiken.Hans inställning och lösningsorientering säger mycket om det gångna årets viljestyrka bland musiker, menar Toropainen. 

Sibeliusmuseums intendent Unna Toropainen informerar om slutsåld Sibbe Live!-konsert.

Konstnärligt samarbete

Sibeliusmuseum erbjöd musikaliska upplevelser också utöver Sibbe Live!-konserterna. Museets samarbetsprojekt med Åbo konservatorium och musikinstitut, Musik i museet, gav musikstuderande möjlighet att spela inför publik varannan torsdag. I oktober kunde den som rörde sig kring Sibeliusmuseum också lyssna till ljudkonstverken Seasoned av Nicole Willis och Lyssna på en svamp, lyssna på en cykel av Tredje rummet. Ljudkonstverken låg bakom museet invid ån, i anslutning till miljökonstverket Pehr Kalm Revival.

          – Sibeliusmuseums uthyrningsverksamhet utnyttjades av förklarliga skäl i mindre utsträckning än tidigare år 2020. År 2019 besökte 3 790 personer externa evenemang arrangerade på museet, medan årets siffra landade på 922, berättar Toropainen.

En ökad förståelse för museernas vikt och roll i samhället har blivit ännu mera angeläget efter corona­året 2020.

Ett hem inledde ett inspirerande samarbetsprojekt under året med Lönnströms museer i Raumo. Tack vare delfinansiering av museiverket gavs museerna möjlighet att normkritiskt fundera över könsroller och maktstrukturer i sina respektive hemmuseer. Genom föreläsningar, öppna och streamade för allmänheten, diskuterades ämnet ur olika infallsvinklar. Med anledning av coronapandemin föll en del av de fysiska inslagen i samarbetet bort. 

          – Våra tre museer fick också ta emot politikerbesök i början av hösten. Lokala politiker bekantade sig med vardagen och verksamheten i Sibeliusmuseum, Ett hem och Casa Haartman under museiförbundets kampanj ’Politikerns museipraktik’. En ökad förståelse för museernas vikt och roll i samhället har blivit ännu mera angeläget efter coronaåret 2020, avslutar Grägg.