Skapa framtid med Stiftelsen för Åbo Akademi

Varför behövs fortsatt stöd till forskning och kulturbärande verksamhet på svenska i Finland? Hur berörs vi av vetenskapliga upptäckter och kulturinstitutionernas arbete? Hösten 2020 besvarade forskare och kulturprofiler de här frågorna framför kameran i Stiftelsens för Åbo Akademi donationskampanj Skapa framtid.

Stiftelsen för Åbo Akademi delar årligen ut närmare 20 miljoner euro i pris, stipendier och understöd riktade till vetenskaplig forskning, utbildning, konst och kultur på svenska i Finland. Stöden möjliggörs tack vare privatpersoners och föreningars donationer till stiftelsen sedan dess grundande år 1917.

          – För att Stiftelsen för Åbo Akademi ska kunna ta en ännu aktivare roll och öka sitt stöd till utbildning, forskning och kultur på svenska, får donationerna inte avstanna. Genom donationskampanjen Skapa framtid sprider vi ordet om ett fortsatt donationsbehov, säger stiftelsens skattmästare Lasse Svens.

Skapa framtid-kampanjen lanserades i november 2020 och riktar sig till privatpersoner, institutioner, organisationer och företag som långsiktigt vill investera i den vetenskapliga forskningens och kulturinstitutionernas framtid.

Genom donations­kampanjen Skapa framtid sprider vi ordet om ett fortsatt donations­behov.

Donatorer och bidragsmottagare

I Skapa framtid-kampanjen hörs de som gynnas av stiftelsens stöd men också donatorerna som har möjliggjort bidragen. Kampanjen består huvudsakligen av videointervjuer men också foto- och textinnehåll, koncentrerat på sajten skapaframtid.fi.

De medverkande bidragsmottagarna är Åbo Akademi-forskarna Cecilia SahlgrenKimmo Grönlund och Marie Nordström, samt Åbo Svenska Teaters chef Jukka Aaltonen. Donatorerna, akademiprofessor Tapio Salmi och föreningen Hedvigs Minnes tidigare skattmästare Christel von Freckell-Ramberg, redogör i sin tur för varför just stiftelsen utsågs till förvaltare av deras arv.

          – Jag valde att donera till Stiftelsen för Åbo Akademi på grund av dess mer än hundraåriga erfarenhet av placeringsverksamhet. Jag vill ge forskare inom kemisk reaktionsteknik samma möjligheter som jag själv har fått tack vare stiftelsens bidrag, konstaterar Tapio Salmi i sin Skapa framtid-intervju.

Professorerna Sahlgren och Grönlund samt universitetsforskare Nordström talar för vikten av fortsatta understöd till deras forskningsområden cellbiologi, demokratiforskning och marinbiologi. Stiftelsen stödjer årligen Åbo Akademis spetsforskningsenheter med 1 miljon euro och riktar ca 2 miljoner euro i fondmedel och stipendier till grundexamensstuderande, doktorander och postdoktorala forskare vid universitetet.

          –  I sviterna av coronapandemin har också museernas och teatrarnas framtid ställts på ända. Donationer riktade till kulturbärande verksamhet är av största vikt just nu, tillägger skattmästare Svens.

Akademiprofessor i Finlands Akademi Tapio Salmi.

Ett kollektivt intresse

Skapa framtid-kampanjen uppmanar privatpersoner och föreningar att trygga vetenskapens och kulturens framtid, bl.a. genom att peka på verksamheternas allmännytta. Forskarnas upptäckter och de svenskspråkiga kulturinstitutionernas fortsatta existens inverkar direkt på våra liv. Universitetsforskare i marinbiologi Marie Nordström understryker exempelvis behovet av en ökad kunskap om havet.

Vi kan bara skydda det vi känner till.

          – Vi vet att människans påverkan på de marina ekosystemen har blivit ohållbar, både globalt och regionalt. Klimatförändringen syns i Östersjön genom bl.a. lägre salthalter och högre temperaturer. Arterna och födovävarna tar också stryk av övergödning och -fiske. Ett friskt hav är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla biologisk mångfald, få tillräckligt med syre och mat på våra bord, menar Nordström.

Vi kan bara skydda det vi känner till och ökad kännedom om havet behövs snarare förr än senare. Fortsatta understöd till marinbiologisk forskning är vitala för vår framtid.

Universitetsforskare i marinbiologi Marie Nordström.

Enligt donatorns önskan

I samband med att Skapa framtid-kampanjen lanserades utvidgade Stiftelsen för Åbo Akademi sina donationsalternativ till att också omfatta mindre, specifikt riktade stöd till bl.a. Sibeliusmuseum och Åbo Svenska Teaters fastighet. Mindre donationer kan göras via en blankett online eller via nätbanken. Genom att bredda donationsmöjligheterna kan flera involveras i stiftelsens framtidsfrämjande arbete.

          – Testamentsdonationer och namngivna fonder görs genom direktkontakt med oss på Stiftelsen för Åbo Akademi. Vi tar emot donationer som görs i enlighet med vårt i stadgarna definierade ändamål, alltså att stödja vetenskaplig forskning och  finlandssvenskt kulturarbete, hälsar stiftelsens ekonomidirektör Marian Westerlund

 Stiftelsen för Åbo Akademi har mer än hundra års erfarenhet av att ansvarsfullt förvalta och placera donatorernas arv. Då föreningen Hedvigs Minne rf. år 2017 överlät Axel och Hedvig Haartmans egendom åt stiftelsen, vägde dess goda rykte tungt i beslutet. 

          – Genom att donera till Stiftelsen för Åbo Akademi försäkrade vi oss om att makarna Haartmans sista önskan skulle gå i uppfyllelse, säger Christel von Frenckell-Ramberg i sin Skapa-framtid-intervju.

Vill du donera eller veta mera »